Area Of Freedom – Translation Into Polish – Examples English

ArabicGermanEnglishSpanishFrenchHebrewItalianJapaneseDutchPolishPortugueseRomanianRussianSwedishTurkishUkrainianChinese

SynonymsArabicGermanEnglishSpanishFrenchHebrewItalianJapaneseDutchPolishPortugueseRomanianRussianSwedishTurkishUkrainianChineseUkrainian

These examples may additionally incorporate rude words based to your seek.

These examples might also comprise colloquial phrases based on your seek.

obszaru wolności

For the first time in records, European states created a area of freedom, security and justice for the man or woman and undertook safety of these values .

Po raz pierwszy w historii państwa europejskie stworzyły przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jednostki i stanęły na straży tych wartości .

They had been capable of create a unique dobrovol.org space of freedom, which still held up underneath the communist regime in Poland.

Jak podkreślił, twórcy tego pokolenia “byli w stanie stworzyć wyjątkową przestrzeń wolności, która funkcjonowała także w późniejszych czasach komunistycznej Polski”.

The European Union constitutes the greatest area of freedom that has ever been established.

Unia Europejska stanowi największą ze stworzonych kiedykolwiek przestrzeni wolności.

Credibility of the religions acting in defense of this space of freedom requires a peaceful stance within.

Wiarygodność religii występujących w obronie tej przestrzeni wolności domaga się pokojowej postawy od wewnątrz.

Art is a space of freedom and can’t be subjected to ideological requirements or economic blackmail.

Sztuka jest przecież przestrzenią wolności i nie może podlegać ideologicznym nakazom czy finansowemu szantażowi.

The ansafone is their simplest area of freedom.

This simply contributes to constructing a real not unusual area of freedom, security and justice.

To naprawdę przyczynia się do budowania prawdziwie wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – powiedziała S. Costa.

Besides food and sleep the frame needs a space of freedom.

“The studio is a area of freedom, where there exists simplest one dilemma: whether or not you could do some thing nicely,” she said.

Pracownia jest przestrzenią wolności, w której istnieje tylko jedno ograniczenie – to, czy potrafisz coś zrobić dobrze.

It is also an try and look at their works as a space of freedom and conscious decision making.

Jest to również próba spojrzenia na tę twórczość jako przestrzeń wolności i świadomego podejmowania decyzji.

As long as each overall performance can certainly be new, it’s far the gap of freedom.

Dopóki każdy spektakl może być naprawdę nowym spektaklem, to jest to przestrzeń wolności.

“At the time, the Church turned into a area of freedom in Poland,” says Płocharski.

We cannot speak about a space of freedom if there are restrictions on the freedom of motion of the work pressure.

Nie można mówić o przestrzeni wolności, kiedy istnieją ograniczenia swobody przepływu siły roboczej.

The constructing of a area of freedom, protection and law is a not unusual hobby of the EU that touches the lives of all its citizens.

Budowanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest wspólnym interesem UE, dotyczącym życia wszystkich jej obywateli.

World -Scene – the sector on which we live, Józef Tischner writes, is an area of meetings and sepration, it’s miles a area of freedom.

Scena- świat, na której żyjemy, pisze ksiądz Józef Tischner, jest miejscem spotkań i rozstań, jest przestrzenią wolności.

Laissezfaire capitalism offered by Ludwig von Mises, an Austrian economist and truth seeker, corresponds with the transcendent dignity of the human person for it ensures a area of freedom which enables the person to acquire his/her pursuits, which includes the everlasting existence as a private purpose.

Leseferyzm, stanowisko reprezentowane przez Ludwiga von Misesa, austriackiego Ekonomistę i filozofa, koresponduje z transcendentną godnością istoty ludzkiej, ponieważ to ona zapewnia przestrzeń wolności, która umożliwia człowiekowi osiąganie jego celów, w tym życia wiecznego jako celu osobistego.

The internal area of freedom is of agathological man or woman and is inhabited by values created with the aid of man.

Wewnętrzna przestrzeń wolności ma charakter agatologiczny i zamieszkana jest przez wartości, których autorem jest człowiek.

MARIA BUKO – Repressed persona – privateness as a space of freedom of former Siberian exiles inside the Polish People’s Republic

MARIA BUKO – Tożsamość represjonowana – prywatność jako przestrzeń wolności sybiraków w okresie PRL

Common economic area, common space of freedom, safety and justice, not unusual area of external protection, not unusual area of studies and education, consisting of cultural aspects.

Wspólna przestrzeń gospodarcza; wspólna przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; wspólna przestrzeń bezpieczeństwa zewnętrznego; wspólna przestrzeń badań i edukacji (w tym aspekty kulturalne).

They simple stay differently – what counts is rationalism, financial system, exercise, the capability to adjust and to guarantee amusement time, the destiny, the distance of freedom wherein no one can intervene.

Oni po prostu żyją w inny sposób – liczy się racjonalizm, ekonomia, praktyka życia, umiejętność odnalezienia się w konkretnej sytuacji i zagwarantowania sobie wolnego czasu, przyszłości, przestrzeni wolności, w którą nikt nie może ingerować.

No results found for this which means.

Results: 39. Exact: 39. Elapsed time: 127 ms.

DocumentsCorporate solutionsConjugationSynonymsGrammar CheckHelp & about

Word index: 1-300, 301-six hundred, 601-900

Expression index: 1-four hundred, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-four hundred, 401-800, 801-1200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *