Area Of Freedom In Polish – English-polish Dictionary

The EU-Russia Common Space of Freedom, Security and Justice covers, inter alia, justice and human rights.

Wspólna przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości między UE a Rosją obejmuje między innymi kwestie sprawiedliwości i praw człowieka.

The European Union constitutes the best area of freedom that has ever been established.

Unia Europejska stanowi największą ze stworzonych kiedykolwiek przestrzeni wolności.

Let us take care of our families, genuine areas of freedom.

Troszczmy się o nasze rodziny, będące prawdziwymi przestrzeniami wolności.

Implementation of the Road Map for Common Space of Freedom, Security and Justice assume that is the challenge and ambition of the gap of freedom, security and justice.

Wydaje mi się, że właśnie takie są zadania i aspiracje związane z przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

It was simplest a moment, a area of freedom that Sarai offered him as she took his pain for him.

To był tylko moment, odrobina wolności, którą Sarai kupiła dla niego ponieważ wzięła jego ból na siebie.

We can’t speak about a space of freedom if there are regulations on the liberty of motion of the work pressure.

Nie można mówić o przestrzeni wolności, kiedy istnieją ograniczenia swobody przepływu siły roboczej.

For most effective I actually have get entry to to my internal area of freedom, and only I can pay attention the whispers of my true self.

Tylko ja bowiem mam dostęp do swej wewnętrznej przestrzeni wolności i tylko ja słyszę szept swej autentycznej jaźni.

[8] Common monetary area, commonplace space of freedom, safety and justice, not unusual area on outside security, commonplace area on studies, education and lifestyle

[8] Wspólna przestrzeń gospodarcza, wspólna przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wspólna przestrzeń bezpieczeństwa zewnętrznego, wspólna przestrzeń badań, edukacji i kultury.

The sea is the large one space of freedom that the animals they cover to his way, with out barriers, from one continent to other.

Morze jest bezkresną przestrzenią dla wolności, którą zwierzęta przemierzają bez przeszkód, od jednego kontynentu do drugiego.

The constructing of a space of freedom, security and law is a common hobby of the EU that touches the dobrovol.org lives of all its citizens.

Budowanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest wspólnym interesem UE, dotyczącym życia wszystkich jej obywateli.

I consider that the fight towards corruption have to be a first-rate goal of the European Union on the way to offer its citizens a area of freedom, protection and justice.

Uważam, iż walka z korupcją powinna stać się głównym celem Unii Europejskiej w celu zapewnienia jej obywatelom wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

At the summit, both events expressed the solve to strengthen mutual relations on the idea of the creation of four ‘commonplace areas’, such as a not unusual space of freedom, protection and justice.

Na wspomnianym szczycie obie strony wykazały chęć wzmocnienia wzajemnych stosunków opierając się na utworzeniu czterech „wspólnych obszarów”, w tym wspólnego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

[17] This refers to: the Common Economic Space; Common Space of Freedom, Security and Justice, the Common Space of External Security and the Common Space of Research and Education, together with cultural components.

[17] Chodzi o: Wspólną Przestrzeń Gospodarczą; Wspólną Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości; Wspólną Przestrzeń Bezpieczeństwa Zewnętrznego oraz Wspólną Przestrzeń Badań i Edukacji, z włączeniem aspektów kulturalnych.

We provide our hand to construct an superb digital media society.. for media freedom.. for brand new media that lifts our societies from the pit of lack of knowledge and backwardness to the gap of freedom!

Wyciągamy ręce do budowania wjątkowej medialnej społeczności wirtualnej…dla wolności mediów…dla nowych mediów, które wynoszą nasze społeczeństwo z dołka ignorancji i zacofania do przestrzeni wolności!

Evidently, SIS II will be a key tool inside the Common Space of Freedom, Security and Justice and, to that quit, it’s miles virtually critical that this gadget have to be operational as soon as viable.

System SIS II najwyraźniej będzie kluczowym narzędziem we wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości i w tym celu machine ten musi być gotowy do działania możliwie jak najszybciej.

In order to maintain and broaden a space of freedom, security and justice, the European Union has prepared itself with devices derived, mainly, from the domain of judicial cooperation in go-border civil topics.

W celu utrzymania i dalszego rozwoju obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unia została wyposażona w instrumenty między innymi w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych mających transgraniczne znaczenie.

Within this context, the European Union ought to be continuously encouraging motion centered at growing spaces of freedom, democracy and social justice for Kazakh residents, and no longer just performing as a change companion with developing pastimes.

W tym kontekście Unia Europejska powinna nieustannie zachęcać do podejmowania działań na rzecz zwiększania przestrzeni wolności, demokracji i sprawiedliwości społecznej dla obywateli Kazachstanu, a nie tylko działać w charakterze partnera handlowego mającego coraz większe interesy.

Therefore, a commonplace area of justice, freedom and security characterized by transparency, responsibility and openness is needed.

Stąd też niezbędna jest wspólna sfera sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, charakteryzująca się przejrzystością, odpowiedzialnością i otwartością.

Perception of the general public space case of the freedom rectangular in Poznań

Percepcja przestrzeni publicznej przykład Placu Wolności w Poznaniu

These are as follows: The Common Economic Space, covering financial issues and environment; the Common Space of Freedom, Security and Justice; the Common Space of External Security; and the Common Space of Research and Education along with cultural elements.

Są one następujące: wspólna przestrzeń gospodarcza, obejmująca kwestie gospodarcze i środowiskowe, wspólna przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wspólna przestrzeń bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wspólna przestrzeń badań naukowych i edukacji, obejmująca aspekty kultury.

The unsuccessful application of the ne bis in idem principle, which functions in the Convention implementing the Schengen Agreement, violates essential rights and runs counter to the EU’s goal to create a commonplace area of freedom, safety and justice.

Nieskuteczne stosowanie zasady ne bis in idem, zapisanej w konwencji wykonawczej do układu z Schengen, narusza prawa podstawowe i jest sprzeczne z będącym celem UE stworzeniem wspólnego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Welcomes the entry into pressure in the Common Space of Freedom, Security and Justice of the visa facilitation and readmission agreements and underlines the significance in their complete implementation; in this regard, welcomes additionally the recent start of the visa communicate;

z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie ułatwień wizowych i porozumień o readmisji w ramach wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości i podkreśla znaczenie ich pełnego wdrożenia; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje również rozpoczęty niedawno conversation w sprawie wiz;

The strengthening of the Union’s Mediterranean members of the family is vital, and I accept as true with that most effective political communicate and improved cooperation among the Union and the alternative Mediterranean nations will stimulate the introduction of a space of freedom, justice, peace and sustainable and lasting prosperity.

Wzmocnienie stosunków UE z basenem Morza Śródziemnego ma zasadnicze znaczenie i moim zdaniem jedynie conversation polityczny i wzmożona współpraca pomiędzy Unią Europejską a pozostałymi krajami śródziemnomorskimi pobudzi proces budowania obszaru wolności, sprawiedliwości, pokoju oraz zrównoważonego i długotrwałego bogactwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *